Vedtekter

§ 1   ORGANISASJON

Alvdal-Tynset janitsjarkorps (ATJK), stiftet 7.desember 2015, er en organisasjon for janitsjarmusikere i alle aldre.  

§ 1.1
Alvdal-Tynset janitsjarkorps, stiftet 7. desember 2015, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Region Innlandet.

§ 1.2 Organisering av korpset
a. Korpset er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF. 

b. Korpset bestemmer selv organisering og overgangsordninger mellom korps for ulike aldersgrupper som f.eks. skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps. Ved konkurranser gjelder NMFs aldersbestemmelser fastsatt i konkurransereglementene. 

c. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og voksenkorps deles inn etter følgende regler: - En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. - Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. - Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. 

d. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.

§ 2   FORMÅL

Korpset skal legge vekt på å utvikle utøvende ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.   

§ 3   MEDLEMSKAP

§ 3.1 Opptak av medlemmer
a. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

b. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF. 

c. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database. 

§ 3.2 Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets sekretær. Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. 

c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. 

d. Bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

§ 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Korpset følger kalenderåret. 

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 31.oktober hvert år. 

c. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. 

d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember

§ 3.4 Utmeldinger og Permisjoner
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, gir skriftlig melding om dette til korpsets styre. 
Medlemmer som melder seg ut av korpset blir også meldt ut av NMF. 
Medlemmer som søker permisjon inntil 6 mnd (eller høst-/vårsesong), melder dette skriftlig til styret. Medlemmet står fortsatt registrert i korpset og NMF. 
Ved permisjon ut over 6 mnd meldes medlemmet ut av korpset og NMF, og meldes inn igjen etter endt permisjon. 
Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Medlemmer i permisjon inntil 6 mnd eller (eller høst-/vårsesong) betaler kontingent som skoleungdom. Denne dekker medlemskontingent til NMF og instrumentforsikring.
§ 3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. 

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret. 

§ 4   ÅRSMØTET

§ 4.1 status
Årsmøtet er korpsets øverste myndighet. 

§ 4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned. Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut tre uker før ordinært årsmøte. 

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer skriftlig krever det. Innkallingen sendes ut minimum seks uker før ekstraordinært årsmøte. 

c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 

e. Frasigelse av verv skal gjøres skriftlig til valgkomiteen minimum 3 uker før årsmøtet.
§ 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
Årsmøtet er korpsets øverste myndighet. 

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:   
   - Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

c. Følgende har talerett: 
   - Representanter fra NMF
   - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

d. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.   

§ 4.4 årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 
a. Konstituering 
b. Godkjenning av innkalling og sakliste
c. Valg av møteleder
d. Valg av møtesekretær
e. Valg av 2 protokollunderskrivere 
f. Godkjenning av årsmelding   
g. Godkjenning av revidert regnskap
h. Saker fremmet av korpsstyret 
i. Saker fremmet av medlemmer
j. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent  
k. Valg - de som skal velges er: 
     1. Styreleder, velges for ett år som leder, to år i styret. 
     2. Tre til seks styremedlemmer, velges for to år, og ett varamedlem for ett år. 
     3. To noteforvaltere, velges for to år. 
     4. Arrangementskomite med fire medlemmer, velges for to år, ikke gjenvalg. 
     5. To revisorer, velges for ett år. 
     6. To medlemmer til valgkomite, velges for to år

§ 5   STYRET

§ 5.1 sammensetning og konstituering
Styret består av styreleder og minimum tre styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.
   
§ 5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.   

§ 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 
b. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Møteleder avgjør ved stemmelikhet i styret.
 
c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer informeres om de vedtak som er gjort.   

§ 5.4 årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer, valgt av årsmøtet.   

§ 5.5 Personalansvar
a. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

c. Styreleder utøver daglig personalansvar.   

§ 5.6 beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. 

§ 6   KOMITEER

§ 6.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
 
§ 6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 k.
   

§ 7   UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 

§ 8   OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig. 

b. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til nytt korps er opprettet fordeles midlene forholdsmessig mellom Alvdal Janitsjarkorps og Tynset Janitsjarkorps. Hvis voksenkorpsene ikke oppstår, fordeles midlene til skolekorpsene etter samme fordelingsnøkkel.

c. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§ 9   VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.   

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 10.02.2016  

Endringshistorikk


Status Hva Når
Godkjent Årsmøte 10. februar 2016
Endret Årsmøte 27. februar 2023
Søk
Driftes av Styreportalen AS